Güncel:
Home » » Toplam Kalite Yönetiminde beş temel unsur

Toplam Kalite Yönetiminde beş temel unsur

PAYLAŞAN : Mehmet Öz / 2 Mayıs 2013 Perşembe | 02:471.       Yönetimin Liderliği:
Kalitenin sağlanabilmesi ve sürekli iyileştirilebilmesi için,  yönetim kararlılığını net bir şekilde ortaya koymalı ve iyileştirme sorumluluğunu üstlenmelidir. Kalite, kendisine inanan çalışanlarla başarıya ulaşan etkin bir yönetim şeklidir, bunu başarmak için örgütlerin kaliteyi benimsemiş ve kaliteyi yaşam felsefesi yapmış yöneticilere ihtiyacı vardır. Sistem geliştirmek, sadece yönetim görevi yürütenlere özgü bir sorumluluktur. Yönetim kalitesi geliştikçe, sistem geliştirme yetki ve sorumluluğu da artmaktadır.
Bu çerçevede yönetimin kalite ile ilgili sorumlulukları,
  • Kalite politikasını belirlemek,
  • Kalite sistemini oluşturmak,
  • Kalite sistemini geliştirmek ve uygulamak,
  • Kalite sisteminin sürekliliğini sağlamaktır.
Yönetimin görevi, politikaları kurmak ve yönetmektir, herkesin hedefler için
bütünleşmesi ve uygun iklimin yaratılması gereklidir. TKY, katılımcı ve paylaşımcı yönetici liderler gerektiren bir yönetim yaklaşımıdır. Üst yönetim bu sistemi belirli bir dönemi içine alan ek bir iş gibi değil diğer yönetimsel sorumlulukların bir parçası olarak görmelidir. Yöneticilerin, kalite uygulamaları içindeki görevi, kalite geliştirme sürecine liderlik etmektir.
Bunlar;
-          Değer, misyon ve kritik başarı faktörlerinin belirlenmesi ve bunun kurum geneline iletilmesi,
-          Vizyona ulaşmak için gerekli hedeflerin konması ve bu hedefleri desteklemek için gereken prosedürlerin işleme sokulması,
-          Kurum stratejilerinin bir parçası olarak kaliteye taahhütte bulunmak,
-          Bütün departman ve fonksiyonları hedef kalite prosesine entegre ederek bir yapı kurmak ve yerleştirmek,
-          Destek sistemleri olan katılımcılık, planlama, gözden geçirme, iletişim, sorumluluk ve ödüllendirmeyi oluşturmaktır.2. Müşteri Odaklılık:
Kalite bir ürün veya hizmetin tüketicilerin gereksinimlerini karşılayabilme derecesidir. Bir ürün veya hizmet tüketicinin gereksinimlerini ne ölçüde karşılıyorsa o ölçüde kalitelidir.

Bu sistemde sadece müşteri ihtiyaçlarının karşılanması değil aynı zamanda müşterinin bu  ürün veya hizmetten memnun kalmasını da hedefler. Bundan dolayı üretici, müşteri ihtiyaçlarının ötesinde ürün veya hizmeti geliştirmeli, rekabet gücünü kaybetmemeye çalışmalıdır.

TKY sisteminde iç ve dış müşteri olmak üzere iki kavram mevcuttur. Kurumda çalışan ve kendisinden önceki bir sürecin çıktısını kendi uğraşı olan süreçte kullanan personel iç müşteri, kurumun ürettiği ürün ve hizmetlerden yararlanan tüm özel ve tüzel kişiler de dış  müşteri olarak tanımlanır.
Toplam Kalite Yönetiminde tam ve sürekli müşteri mutluluğu esastır.

3. Çalışanların Katılımı :
TKY Sistemi bütün çalışanlarının katılımcılığını gerekli kılan bir yönetim tarzıdır. TKY’de insan unsuru sistemin merkezinde yer almaktadır. İnsanların her örgütün gerisinde en önemli güç olduğunu anlamak ve onlara gereken değeri vererek motive etmek, kalitenin başarılı olması açısından büyük önem taşımaktadır.

Bu nedenle tüm çalışanların TKY Felsefesi konusunda bilgilendirilmesinin ve
eğitiminin sağlanması, bir anlamda kısmi özerklik vermek suretiyle çalışanların inisiyatiflerini kullanmalarını sağlayarak, yaratıcılık ve çare buluculuk yönlerinin
harekete geçirilmesi gerekir.

Kalite, kendine inanan, onu benimseyen ve ona bağlanan kaliteli çalışanlar ile
birliktedir. Kalite; kaliteli yönetim ve çalışanların sorumluluk duygularıyla gerçekleşir.

TKY’de bireysel başarı yerine ekip çalışması esas alınır. “Ben” anlayışı değil “biz” anlayışı hakimdir. Her kademede ekip çalışması yapılır. Kalite çemberleri, kalite geliştirme ekipleri ve iç denetim ekipleri oluşturup bu ekiplerin birbirleri ile uyumlu çalışmaları teşvik edilir. Böylece bütün çalışanların toplam kalite faaliyetlerine katılımını sağlanır.4. Süreçlerle ve Verilerle Yönetim:
TKY planlı ve sistematik faaliyetler bütünüdür. Ölçülemeyen bir etkinlik iyileştirilemez. Gerekli değişimleri sağlayabilmek ve sürekli iyileştirmeyi
gerçekleştirebilmek sağlıklı veriler ve sistematik ölçümlerle mümkündür.
Belirlenen süreçlerin ve elde edilen verilerin değerlendirilmesiyle mevcut durum tespiti, önceliklerin saptanması, politikaların belirlenmesi ve tüm kalite faaliyetlerinin izlenmesi sağlanır. Sistematik analiz sorunların doğru teşhis edilmesine ve etkin çözümlerinin bulunmasına yardımcı olur.

5. Sürekli İyileştirme:
Kalite yönetiminde amaç, sadece belli bir standardı tutturmak değil hedeflenen seviyeye ulaşmak ve o seviyeyi geçmektir. Gelişmelerin büyük sıçramalar şeklinde değildir, ancak sonsuza dek sürmelidir. Büyük sıçramalar şeklindeki olan gelişmeler kurumlar içinde uyum sorunları yaratırken, küçük fakat sürekli gelişmeler değişmeyi yavaş yavaş getirdiklerinden uyum sorunları yaşanmaz. Sürekli gelişmenin temelinde örgütün sürekli öğrenmesi yatar.
Kalite iyileştirme; ürün veya hizmetlerin ortalama kalite düzeylerini bir önceki seviyesine göre sürekli yükseltmektir. Bu çaba sürekli iyileştirmedir. Bu bir yüksek atlayıcının rekor kırmak için çıtasını sürekli olarak yükseltmesine benzer.

Bu yazıyı paylaş :

Yorum Gönder

Popüler Yayınlar

Rasgele Yazılar